Zoo siab tos txais koj tuaj rau chav vas sab (website) sawv cev peb pawg pej xeem koom txoos Minnesota Community Assembly.


Nyob rau lub vas sab no, yuav muaj kev cia koj zwm npe tuaj koom tawm suab txhua lub sij hawm thaum sawv daws tuaj sib koom txoos los sis ib qho chaw rau koj tuaj sib fim nrog sawv daws rau sab nruab huab nruab ntug. Vam tias yav tom ntej chav no yuav muaj ntau hom lus tab txawm tias tam sis no tseem yog lus Aaskiv (English) xwb. Yog xav paub kom meej tshaj no thov hu tuaj nug ntawm: 651.523.2180.

Contact the Minnesota Community Assembly


For more information or to register by phone, contact us at:

(651) 523-2858